Cieszyński portal sportowy - motocyklowe

Wydział i Rada Sportu
Rada Sportu

Regulamin Rady Sportu

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.455.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca 2015 roku

Regulamin Działania Rady Sportu

 

§1

Rada Sportu, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 715)

Rada jest społecznym organem doradczym i opiniodawczym.

 

§2

W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, mających siedziby w Cieszynie, zaproszeni do współpracy przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

Burmistrz Miasta Cieszyna zarządzeniem powołuje i odwołuje skład Rady, a także dokonuje zmian w składzie Rady.

 

§3

Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych stosownie do potrzeb, wynikających z przedkładanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna materiałów do zaopiniowania.

Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady uczestniczy Burmistrz Miasta Cieszyna.

W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym Naczelnik Wydziału Sportu.

W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Burmistrza, mogą brać udział inne osoby, którym nie przysługuje prawo do głosu w trakcie głosowań członków Rady.

Na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna lub pięciu członków Rady Sportu przeprowadza się głosowanie w sprawie ewentualnego wyboru nowego Przewodniczącego.

 

§4

Posiedzenia Rady zwołuje Burmistrz Miasta Cieszyna lub Przewodniczący Rady.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Wszystkie posiedzenia są protokołowane.

Każdy z członków Rady posiada jeden glos z zastrzeżeniem ust. 7.

Sporządzane przez Radę opinie dotyczące przedkładanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna dokumentów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

W razie równej ilości głosów w głosowaniu jawnym decyduje glos Przewodniczącego Rady.

W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rady Burmistrz odwołuje członka Rady Sportu.

Wszelkie sprawy wymagające opinii Rady są rozpatrywane i wyjaśniane podczas jej posiedzenia.

Opinie Rady przekazywane są w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta Cieszyna w terminie 7 dni od zakończenia posiedzenia.

 

§5

Obsługę techniczną Rady zabezpiecza Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Ryszard Macura

menu