Cieszyński portal sportowy - motocyklowe

Motocyklowe

Międzynarodową władzą sportową powołaną do popierania i kontroli sportu motocyklowego oraz do ustalania i stosowania regulaminów mających na celu regulowanie międzynarodowych sportowych zawodów motocyklowych jest FIM - Federation Internationale Motocycliste (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa).

 
Najwyższą władzą sportu motorowego w Polsce jest Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego (ZG PZM), a z jego ramienia sportem motocyklowym bezpośrednio kieruje i nadzoruje Główna Komisja Sportu Motocyklowego (GKSM).


Podział zawodów motocyklowych:

 • Grupa IV - Próby sprawności, zręczności i inne imprezy popularne.
 • Grupa III - zawody ogólnopolskie, strefowe i okręgowe w których mogą brać udział zawodnicy posiadający licencje sportowe oraz imprezy dla uzyskania licencji sportowej w których mogą brać udział uczestnicy (amatorzy nie posiadający licencji)
 • Grupa II - zawody rangi MP, ogólnopolskie o Puchar Polski, w których mogą brać udział zawodnicy posiadający licencję sportową PZM/FIM/FIM Europe. W ramach Pucharu Polski mogą brać udział uczestnicy nie posiadający licencji.
 • Grupa I - zawody międzynarodowe, zawody o Mistrzostwo Europy, zawody o Mistrzostwo lub nagrodę FIM zgłoszone do kalendarza sportowego FIM, w których mogą brać udział zawodnicy posiadający licencję „A” PZM i licencję FIM /FIM Europe.

Zawody motocyklowe rozgrywane są w następujących konkurencjach:

 • Motocross,
 • Rajdy enduro,
 • Superenduro,
 • Trial,
 • Wyścigi torowe,
 • Cross country,
 • Supermoto,
 • Freestyle,
 • Baja,
 • inne

oraz w klasyfikacji:

 • indywidualnej w klasach,
 • generalnej,
 • klubowej,
 • zespołowej.

Wszystkie zawody Mistrzostw Polski, Pucharu Polski w sporcie motocyklowym są własnością Polskiego Związku Motorowego.

 
Szczeble zawodów motocyklowych:

 • ogólnopolskie, tj. Mistrzostwa Polski lub Otwarte Mistrzostwa Polski w sportach motocyklowych,
 • ogólnopolskie, tj. Puchar Polski w sportach motocyklowych,
 • strefowe: Mistrzostwa Stref w sportach motocyklowych,
 • okręgowe: Mistrzostwa Okręgów PZM w sportach motocyklowych

 
Prawo do ubiegania się o mistrzostwo i startu w zawodach PZM mają:

 • W klasyfikacji indywidualnej - zawodnicy posiadający licencję sportową dla danej konkurencji będących członkami klubów zrzeszonych w PZM i posiadających licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie motocyklowym lub licencję międzynarodową określoną w zasadach rozgrywek danej konkurencji.
 • W klasyfikacji klubowej - kluby/automobilkluby zrzeszone w PZM i posiadające licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie motocyklowym stanowiącym, których zawodnicy startują w rundach poszczególnych rozgrywek.
 • W klasyfikacji zespołowej - zespoły zgłoszone do rozgrywek i posiadające stosowną licencję sponsorską.

Właściwe Komisje Sportu Motocyklowego ustalają corocznie ogólną liczbę rund mistrzostw w poszczególnych konkurencjach i liczbę rund, z których będą zaliczane zawodnikom punkty do mistrzostw jak również klasy, w których będą przeprowadzane mistrzostwa.

We wszystkich konkurencjach mistrzostw/pucharu za zajęte miejsca w rundzie w klasach lub klasyfikacji ogólnej (generalnej), zawodnicy otrzymują punkty wg zasad określonych w zasadach rozgrywek poświęconych poszczególnym konkurencjom.


W zawodach międzynarodowych i mistrzowskich FIM/FIM Europe będących jednocześnie rundami do Mistrzostw Polski, w których jest inny podział na klasy, punkty do Mistrzostw Polski przyznaje się zawodnikom polskim, na podstawie odrębnej klasyfikacji z podziałem na klasy obowiązującym w Mistrzostwach Polski, biorąc pod uwagę ich wyniki (punkty, czasy) uzyskane w zawodach.

 

Klasyfikacja indywidualna

We wszystkich konkurencjach mistrzostw w klasyfikacji indywidualnej, klasyfikację sezonu przeprowadza się na podstawie sumy punktów zdobytych przez zawodnika w rundach (zgodnie z definicją rund wg. zasad rozgrywek poszczególnych konkurencji) mistrzostw/pucharu. Większa suma punktów decyduje o lepszym miejscu w klasyfikacji mistrzostw. W przypadku równej liczby punktów o miejscu decyduje:

 • większa liczba lepszych miejsc w zaliczonych rundach,
 • większa liczba lepszych miejsc w nie zaliczonych rundach.

 

Tytuły mistrzowskie

W klasyfikacji indywidualnej zawodnikom przyznaje się tytuły mistrza i dwóch wicemistrzów w danej konkurencji, klasie.

W klasyfikacji klubowej i zespołowej przyznaje się tytuł mistrza i dwóch wicemistrzów danej konkurencji z zachowaniem zasad rozgrywek na dany rok.

Warunkiem przyznania tytułów zawodnikom w klasyfikacji indywidualnej jest zdobycie co najmniej 50% liczby punktów, możliwych do osiągnięcia we wszystkich odbytych rundach oraz sklasyfikowanie określonej przez GKSM na dany rok liczby zawodników w klasie/grupie wg odpowiednich zasad rozgrywek w danej konkurencji.

Warunkiem przyznania pucharów (dot. Zawodów Pucharu Polski) jest zdobycie co najmniej 50% liczby punktów, możliwych do osiągnięcia we wszystkich odbytych rundach oraz sklasyfikowanie określonej przez GKSM na dany rok liczby zawodników w klasie/grupie wg odpowiednich zasad rozgrywek w danej konkurencji


Mistrzostwo w klasyfikacji klubowej i zespołowej

Warunkiem zaliczenia wyników rund do mistrzostw danej konkurencji jest sklasyfikowanie co najmniej jednego zawodnika klubu w tej rundzie. O miejscu zespołu w Mistrzostwach decyduje suma punktów za miejsce zespołu w odbytych zawodach. O zdobyciu tytułu klubowego mistrza lub wicemistrza decyduje suma wszystkich punktów z wyznaczonych rund (chyba, że zasady rozgrywek danej konkurencji traktują inaczej). W przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decyduje większa liczba lepszych miejsc zawodników klubu w wyznaczonych rundach. Do klasyfikacji klubowej zaliczane są punkty zdobyte przez zawodników danego klubu którego w danym momencie reprezentują

Główna Komisja Sportu Motocyklowego może wprowadzić na dany rok lub kilka lat, rozgrywki o Puchar Polski w wybranych konkurencjach lub klasach. W klasyfikacji indywidualnej "puchar" będzie przyznany zawodnikowi, który uzyska najlepszy wynik w klasie lub klasyfikacji generalnej. O wyniku stanowić będzie suma punktów zdobytych we wszystkich rundach.

 

Podział na klasy – Mistrzostwa Polski:

Junior 50
Motocykle o pojemności silnika do 50 ccm. Startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat
(liczone w przeddzień zawodów) w przypadku organizacji zawodów na trasach zamkniętych (lub posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdu w przypadku organizacji zawodów na trasach w ruchu publicznym), a do końca 2017r. nie skończą 19 lat (zawodnicy urodzeni w 1999 roku i później).

Junior
Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika (zgodne z klasami E1 lub E2/E3). Startować mogą
zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (liczone w przeddzień zawodów), do końca 2017r. nie skończą 24 lat (zawodnicy urodzeni w 1994 roku i później). Zwycięzca klasy Junior w latach poprzednich nie może więcej startować w tej klasie.

E1
Motocykle: dwusuwowe o pojemności silnika do 125 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika d
o 250 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat w przeddzień zawodów.

E2/E3
Motocykle: dwusuwowe o pojemności silnika powyżej 125 ccm do 500 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika powyżej 250 ccm do 650 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat w przeddzień zawodów.

Master
Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika. Startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli lub kończą w 2017r. 40 lat.

ATV Open
Pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś, o pojemności silnika do 750 ccm oraz pojazdy
czterokołowe z napędem na dwie osie, o pojemności silnika do 1000 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat w przeddzień zawodów.

Uwaga!
W przypadku startu w pierwszej rundzie sezonu w klasie mniej niż 5 pojazdów ATV klasa ta zostanie dołączona do klasy ATV Open Pucharu Polski

Klubowa
Rozgrywana pomiędzy Klubami. W konkurencji tej klasyfikowani są zawodnicy z konkurencji indywidualnych, motocyklowych oraz pojazdów czterokołowych (ATV Open).

Zespołów sponsorskich
Zespół tworzy trzech zawodników sponsorowanych przez zgłaszającego, zgłoszonych w dowolnych
Klasach indywidualnych. Nazwa zespołu musi być niezmienna w czasie całego sezonu, lecz skład uczestników może się zmieniać w poszczególnych zawodach i musi być zgłaszany przed każdymi za
wodami. Członkowie zespołu muszą mieć wykupione licencje sponsorskie.


Podział na klasy – Puchar Polski:

Junior 50
Motocykle o pojemności silnika do 50 ccm. Startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat (licz
one w przeddzień zawodów) w przypadku organizacji zawodów na trasach zamkniętych (lub posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdu w przypadku organizacji zawodów na trasach w ruchu publicznym), a do końca 2017r. nie skończą 19 lat (zawodnicy urodzeni w1999 roku i później).

Junior
Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika (zgodne z klasami E1 lub E2/E3). Startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (liczone w przeddzień zawodów), do końca 2017 r. nie skończą 24 lat (zawodnicy urodzeni w 1994 roku i później). Zwycięzca klasy Junior w latach poprzednich nie może więcej startować w tej klasie.

E1
Motocykle dwusuwowe o pojemności silnika do 125 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika do 250 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat w przeddzień zawodów.

E2/E3
Motocykle dwusuwowe o pojemności silnika powyżej 125 ccm do 500 ccm i czterosuwowe o pojemności silnika powyżej 250 ccm do 650 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 17 lat w przeddzień zawodów.

Kobiety
Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika. Startować mogą zawodniczki, które mają
ukończone 16 lat w przeddzień zawodów.

Master
Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika. Startować mogą zawodnicy, którzy ukończyli lub kończą w 2017r. 40 lat.

ATV Open
Pojazdy czterokołowe z napędem na jedna oś, o pojemności silnika do 750 ccm pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie, o pojemności silnika do 1000 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 16 lat w przeddzień zawodów.

ATV 4K
Pojazdy czterokołowe z napędem na dwie osie, o pojemności silnika do 1000 ccm. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 16 lat w przeddzień zawodów.

Amator
Motocykle o dowolnej pojemności i rodzaju silnika. Startować mogą osoby bez licencji pod warunkiem
każdorazowo przejścia szkolenia z zasad rozgrywek, zaliczeniu egzaminu sprawdzającego znajomość zasad rozgrywek Enduro, podpisania oświadczenia o stanie zdrowia, zapoznania się i akceptacji regulaminu poprzez podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do wzięcia udziału w zawodach. W klasie tej nie jest prowadzona klasyfikacja całoroczna, a jedynie w poszczególnych zawodach. Decyzja o rozgrywaniu tej klasy
oraz wręczeniu nagród, w danych zawodach należy do organizatora i powinna być podana w
regulaminie uzupełniającym zawodów. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 18 lat w przeddzień zawodów.
Nie będzie prowadzona klasyfikacja za cały sezon, a jedynie w poszczególnych zawodach.

Klubowa
Rozgrywana pomiędzy Klubami. W konkurencji tej klasyfikowani są zawodnicy z konkurencji indywidualnych, motocyklowych oraz pojazdów czterokołowych (ATV Open oraz ATV 4K).

Zespołów sponsorskich
Zespół tworzy trzech zawodników sponsorowanych przez zgłaszającego, zgłoszonych w dowolnych
Klasach indywidualnych. Nazwa zespołu musi być niezmienna w czasie całego sezonu, lecz skład uczestników może się zmieniać w poszczególnych zawodach i musi być zgłaszany przed każdymi za
wodami. Członkowie zespołu muszą mieć wykupione licencje sponsorskie.

 

 

Źródło: Regulamin Sportu Motocyklowego 2017

menu